Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorAlbanian Translations

​Albanian - shqiptar

Më poshtë do të gjeni të gjitha informacionet në këtë faqe në internet që janë në dispozicion në shqip:

Përkufizimi i auditit të brendshëm

Auditimi i brendshëm është një veprimtari e pavarur dhe objektive e vlerësimit, sigurimit dhe këshillimit e krijuar për të shtuar vlerën e organizatës dhe për të përmirësuar operacionet e saj. Auditimi i brendshëm mbështet një organizatë në arritjen e objektivave të saj duke siguruar një qasje sistematike për vlerësimin dhe zhvillimin e efektivitetit të menaxhimit, kontrollit dhe menaxhimit të rrezikut të organizatës, dhe proceset e menaxhimit dhe qeverisjes.