Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorMacedonian Translations

Macedonian — Македонски

Сите информации на оваа интернет страна на македонски јазик се наведени подолу:

Дефиниција за внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна дејност за уверување и консултации, создадена да допринесува за додавање на вредност и подобрување на дејноста на организацијата. Внатрешната ревизија помага на организацијата да ги постигне целите со применување на систематски и досциплиниран приод за оценување и подобрување на ефективноста на процесите и управувањето со ризиците, контролата и управувањето.

 

 Downloads