Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Global Institute of Internal AuditorsBreadcrumb SeparatorTranslationsBreadcrumb SeparatorMongolian Translations

​Mongolian — Монгол

All information on this website that is available in Mongolian is listed below:

Definition of Internal Auditing

​Дотоод аудитын тодорхойлолт нь дотоод аудитын үндсэн зорилго, мөн чанар, хамрах хүрээг томъёолдог.
Дотоод аудит гэдэг нь байгууллагын үйл ажиллагааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, сайжруулахын тулд хийдэг, бие даасан, бодитойгоор баталгаажуулах, зөвлөх үйл ажиллагаа юм. Дотоод аудит нь байгууллагын Эрсдэлийн удирдлага, Хяналт, Засаглалын аливаа үйл ажиллагааны үр өгөөжийг дотоод аудитын мэргэжлийн үүднээс системтэйгээр үнэлж дүгнэн, өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэхэд нь тусладаг.
 

 Downloads